YKS Konu listesi — BENİMHEDEFİM.NET

2020 YKS sınavına geride bıraktık. Böylelikle 2021 YKS için yol göründü diyebiliriz. Peki 2021 yılında çıkması beklenen YKS konuları neler? Gelin hep beraber bakalım.

  • Temel Kavramlar

Matematiğin en kolay konusu diyebiliriz. Tüm sınavlarda karşımıza çıkar bu meret.

  • Basamak Kavramı
  • Bölme ve Bölünebilme
  • EBOB — EKOK

Çoğumuzun anlayıp anlamadığını bilmediği bir…

Benim Hedefim

BenimHedefim sitesiyle öğrencilere yardımcı olan bir topluluktur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store